ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az ICE CUBE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság számára kiemelt fontosságú cél a Vevők által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, az információs önrendelkezési jogának biztosítása. Az ICE CUBE Hungary Kft. elkötelezi magát a Vevők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a Vevők adatai biztonságos kezelésének megteremtéséhez. Az ICE CUBE Hungary Kft. a Vevők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Ön által látogatott www.icecube.hu internetes oldalt (a továbbiakban: honlap) a ICE CUBE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1152 Budapest, Kinizsi u. 125. Cégjegyzékszám: 01-09-949214) a továbbiakban: (Adatkezelő/Eladó) üzemelteti. A weboldalon lehetőség van telefonos érdeklődésre, jégrendelésre.

A honlapon az Adatkezelő/Eladó jégkocka, tört jég, .. stb árusítását hirdeti. A vásárlásához a honlap látogatójának, illetőleg a telefonos rendelés felvétele esetén a megrendelő (a továbbiakban: Vevő) bizonyos adatainak megadása szükséges.

Amennyiben Ön által látogatott www.icecube.hu internetes oldal használata során kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével személyes adatokat (név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, abban az esetben hozzájárulását adja adatainak meghatározott célból történő kezeléséhez, valamint harmadik személyek részére történő átadásához, úgy az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Adatkezelő/Eladó mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg Adatkezelő/Eladó részére, és gondoskodik az adatok biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő/Eladó különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDRP), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit.

Adatkezelő/Eladó a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartja a fentieken kívül az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseit is, és az interneten keresztül megadott valamennyi személyes adatot ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton (e-mail, fax, postai levelezési címen) rendelkezésére bocsátott adatokat.

Értelmező rendelkezések

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható azonosítható adat, az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító több tényező alapján azonosítható.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelő/Eladó tudomására jutott személyes adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen.

Kérelmére Adatkezelő/Eladó tájékoztatást ad személyes adatai kezeléséről, továbbá bármikor kérheti a személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Adatkezelő/Eladó a törlés helyett zárolja az Ön személyes adatait, ha Ön kifejezetten ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekét.

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az érintett Vevő jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő/Eladó indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő/Eladó pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.

Adatkezelő/Eladó a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Vásárlás, ill. a megrendelés alatt felvett adatokat bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag a vásárlással, ill. a megrendeléssel összefüggésben (számlázás, postázás, panaszok intézése) használjuk fel. A megadott adatokat harmadik fél részére semmilyen formában nem adjuk ki, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, például futárszolgálat, aki az ICE CUBE Hungary Kft-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni).

A honlapon, illetőleg telefonon a személyes adatok, vagy bármilyen egyéb adat megadása minden esetben önkéntes. A hozzájárulást a Vevő a kapcsolatfelvételi űrlapon lévő adatok megadását, jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – adja meg, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatait Adatkezelő/Eladó az áru jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja.

A Vevő feltétlen felelősséget vállal azért, hogy a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, vagy a honlapon található telefonszám felhívásával önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre. Adatkezelőnek/Eladónak nem áll módjában a közölt adatok valódiságának ellenőrzése, hogy azokat valóban a Vevő szolgáltatta-e ki. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Adatkezelő/Eladó az ilyen jellegű esetleges visszaélésekért, illetve az azokból eredő bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen károkért nem vállal felelősséget.

Adatkezelés célja

Adatkezelő/Eladó adatkezelésének célja, hogy a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, a Honlapon keresztül, vagy az egyéb úton (e-mail, fax, postai levelezési címen) megvásárolt termék során a megrendelés teljesítés megfelelőségének dokumentálása, ellenőrzése, a számlázás lehetővé tétele, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, ügyfélszolgálati feladatokkal kapcsolatban (például elégedettségi felmérés, termékértékelés) és hírlevél, vagy egyéb releváns információk küldése érdekében tárolja.

Adatkezelő/Eladó a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.

Tájékoztatjuk, hogy a megvásárolt termék miatt az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Ha gyártást követően eladott termékben olyan hiba keletkezne, amely a vevő, vagy más, mások életét veszélyeztetné, abban az esetben az Adatkezelő/Eladó köteles a Vevőt tájékoztatni.

Az adatkezelés jogalapja

A Vevő hozzájárulása a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) 13/A. § (3) bekezdése alapján alapul.

A kezelt adatok köre

A Vevő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, levelezési posta címe, vásárolt termék típusa és vásárlás időpontja.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő/Eladó az adatokat az Info tv. 15. § (3) bekezdés értelmében maximum 5 évig, köteles őrizni.

Az Adatkezelő/Eladó az általa kezelt személyes adatok tekintetében köteles:

 • az adatkezelés időtartama alatt az adatok biztonságos tárolására, az időtartam lejártával az adatállomány törlésére, fizikai megsemmisítésére szükségesnek tartott intézkedéseket megtenni,
 • óvni az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, az adatok illetéktelen megváltoztatása ellen,
 • gondoskodni arról, hogy az adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit az irányításuk alatt dolgozók megismerjék és betartsák, illetve azt folyamatosan ellenőrizzék,
 • az iratokat és a munkavégzéshez szükséges segédleteket munkaidőn túl – lehetőleg- zárható lemez- vagy páncélszekrényben, illetve – legalább – biztonsági zárral ellátott fiókban, szekrényben kell tárolni. Az íróasztalokon a munkaidő lejártát követően személyes adatokat tartalmazó iratok tárolása tilos.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő/Eladó köteles további intézkedésekkel biztosítania jogosulatlan adatbevitel megakadályozását:

 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását,
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják,
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe,
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az érintett személyes adata nem törölhető, ha az adatkezelést jogszabály írja elő. (Így például ha a szerződéses jogviszonyban számla kibocsátására kerül sor, a számlán szereplő adatok a számviteli- és adójogszabályokban meghatározott határidőkig tarthatók nyilván).

Az adatokhoz való hozzáférés:

A kezelt személyes adatokhoz az Adatkezelőn/Eladón kívül, kizárólag az Adatkezelő/Eladó munkatársai, illetve az Adatkezelő/Eladó szerződött partnerei kizárólag a szolgáltatás működéséhez szükséges mértékben férhetnek hozzá.

Vevő a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő/Eladó a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Az összekapcsolt adatokat Adatkezelő/Eladó harmadik személy részére semmilyen formában nem szolgáltatja ki, azok kizárólag az Adatkezelő/Eladó munkatársai számára hozzáférhetőek. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő/Eladó az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vevőt tájékoztatni köteles, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Vevő nem járul hozzá személyes adatai nyilvánossá tételéhez.

Vevő az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől/Eladótól. Vevő a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a regisztráció törlését jelenti, Vevő adatai Adatkezelő/Eladó adatbázisából törlésre kerülnek. Hozzájárulás visszavonásához írjon az alábbi e-mail címre: info@icecube. Adatkezelő/Eladó a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy más hatóság elrendelte.

 

Cookie

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal az Adatkezelő/Eladó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie-kat) használ az ismétlődő Vevők azonosítására, de a cookie-ban nem tárol személyes információt – például nevet vagy e-mail címet. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének merevlemezén tárol, és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak az, amely a cookie-t elhelyezte. Az általános közhiedelemmel ellentétben a cookie-k nem használhatók fel kémkedésre vagy illetéktelen információszerzésre, hiszen a webszerverek csakis azokat az adatokat olvashatják fel a cookie-ból, amiket ők maguk írtak bele (tehát már eleve rendelkeztek vele, mert pl. a felhasználó megadta nekik, vagy mert nem is a felhasználóra vonatkozó adatról van szó).

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Webböngészőjét úgy is beállíthatja, hogy a böngészőprogram üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezésekor, vagy, hogy az megakadályozza a cookie-k elhelyezését. Ha nem engedélyezi a cookie-kat böngészőjében, a weboldal akkor is teljes funkcionalitású marad.

 

Jogérvényesítési lehetőség

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő/Eladó munkatársai is az info@icecube.hu e-mail címen. A Vevő az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Vevő jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő/Eladó kérésre a Vevőt tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Adatkezelő/Eladó elérhetőségei:

Székhely: 1152 Budapest, Kinizsi utca 125.
Képviselő: Ónodi Tamás ügyvezető
Telefon: +36-1-306-0544
E-mail cím: info@icecube.hu